Mijn account

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Consumenten

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een hoofdletter geschreven termen, ongeacht of deze in enkel- of meervoud worden gehanteerd, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

a. Betalingsbewijs: een originele kassabon van een Wederverkoper of een origineel betalingsbewijs van een webwinkel;

b. Deelnemers: alle bij BEAUTYSALON CADEAU aangesloten ondernemingen, al dan niet zijnde een webwinkel, waarmee Beautysalon Cadeau  een overeenkomst heeft gesloten in het kader waarvan zij de Beautysalon Cadeau als betaalmiddel accepteren. Een Deelnemer kan ook een Wederverkoper zijn voor zover deze een overeenkomst daartoe met BEAUTYSALON CADEAU heeft gesloten.

c. Beautysalon Cadeau: een door BEAUTYSALON CADEAU rechtstreeks of via Wederverkopers aan de Houder ter beschikking gestelde kaart, genaamd: het “Beautysalon Cadeau”, waaraan een tegoed is gekoppeld.

d. BEAUTYSALON CADEAU : De onderneming en haar rechtsopvolgers ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan.

e. Houder: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan BEAUTYSALON CADEAU geld ter beschikking stelt in ruil waarvoor BEAUTYSALON CADEAU  een Beautysalon Cadeau uitgeeft dan wel die natuurlijke- of rechtspersoon die met het Saldo van de Beautysalon Cadeau Producten aanschaft bij Deelnemers.

f. Looptijd: de looptijd van de Overeenkomst zoals vermeld in artikel 4 lid 1 van deze voorwaarden.

g. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen de Houder en BEAUTYSALON CADEAU (waaronder begrepen de overeenkomst die ontstaat door de aanvaarding door de Houder van het aanbod van BEAUTYSALON CADEAU van de Beautysalon Cadeau, welke aanvaarding blijkt uit de aanschaf van de Beautysalon Cadeau).

h. Producten: alle (beauty-gerelateerde) producten of diensten die bij Deelnemers kunnen worden aangeschaft met de Beautysalon Cadeau.
i. Saldo: het saldo Tegoed.

j. Tegoed: de geldswaarde van maximaal EUR 100,00, waarmee de Houder gedurende Producten en/of diensten kan aanschaffen.

k. Wederverkopers: alle bij BEAUTYSALON CADEAU aangesloten ondernemingen waarmee BEAUTYSALON CADEAU een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van het in het verkeer brengen van de Beautysalon Cadeau.

Artikel 2: algemeen

1. Door de aanschaf van het Beautysalon Cadeau heeft de Houder deze algemene voorwaarden geaccepteerd en zijn deze toepasselijk op elke Overeenkomst en elke relatie met BEAUTYSALON CADEAU, waarbij de Beautysalon Cadeau al dan niet via Wederverkopers aan de Houder wordt verkocht.

2. De algemene voorwaarden zijn (in de meest recente en vigerende versie) gepubliceerd op de website www.beautysaloncadeau.nl  zijn gedeponeerd en in te zien bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

4. Indien op een Overeenkomst de Algemene Voorwaarden – Bedrijven van BEAUTYSALON CADEAU van toepassing zijn en in het geval van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden – Bedrijven en deze voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden – Bedrijven boven deze voorwaarden.

5. Indien BEAUTYSALON CADEAU een Beautysalon Cadeau uitgeeft in het kader van een promotionele actie van een derde, kunnen actievoorwaarden op deze Beautysalon Cadeau van toepassing worden verklaard. Indien actievoorwaarden van toepassing zijn op Beautysalon Cadeaus en in het geval van tegenstrijdigheden tussen de actievoorwaarden en deze voorwaarden, prevaleren de actievoorwaarden boven deze voorwaarden.

6. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van BEAUTYSALON CADEAU worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door BEAUTYSALON CADEAU in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

7. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Houder wordt uitdrukkelijk verworpen.

8. BEAUTYSALON CADEAU behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

9. De gewijzigde voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na deponering van de wijziging bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

10. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. BEAUTYSALON CADEAU zal nieuwe bepalingen formuleren en hanteren ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3: gebruik Beautysalon Cadeau door de Houder

1. De Houder kan de Beautysalon Cadeau uitsluitend aanschaffen bij BEAUTYSALON CADEAU en/of Wederverkopers. Om reden van fraudepreventie staat BEAUTYSALON CADEAU niet toe dat de Houder de Beautysalon Cadeau van anderen koopt.

2. BEAUTYSALON CADEAU vergoedt aan de Houder onder geen beding rente over het Tegoed en/of het Saldo

3. Na aankoop van de Beautysalon Cadeau valt het gebruik en de bewaring van de Beautysalon Cadeau en eventuele bijbehorende codes onder de volledige verantwoordelijkheid en risico van de Houder. De Houder dient deze met bijzondere zorgvuldigheid en discretie te behandelen; een en ander ter voorkoming van de mogelijkheid dat derden zonder toestemming van de Houder het Saldo besteden bij de aanschaf van Producten en/of Diensten.

4. Onverminderd lid 1 van dit artikel, de Beautysalon Cadeau is overdraagbaar en niet persoonlijk gebonden aan de Houder. Voor zover de Houder de Beautysalon Cadeau overdraagt aan een derde, draagt de Houder er zorg voor dat dit te allen tijde geschiedt onder verstrekking van de onderhavige voorwaarden.

5. De Beautysalon Cadeau dient bij besteding over te worden gedragen aan de Deelnemer die de het product en/of dienst levert. Een eventueel tegoed of tekort zal door de Houder en de Deelnemer onderling dienen te worden verrekend.

6. De Houder is uitsluitend gerechtigd de Beautysalon Cadeau bij Deelnemers in Nederland en België te gebruiken ten behoeve van de aanschaf van Producten en Diensten.

7. Betaling van het Tegoed vindt onherroepelijk plaats indien en voor zover BEAUTYSALON CADEAU de daarvoor bestemde uitbetalingsverzoek onder vermelding van de Naam van de Onderneming en eigen Rekeningnummer van de Deelnemer heeft ontvangen.

Artikel 4: looptijd en terugbetaling saldo

1. De Overeenkomst heeft een looptijd van 1 (een) jaar

2. De Looptijd gaat in vanaf de datum van aanschaf van de Beautysalon Cadeau. Na afloop van de Looptijd kan de Houder met de Beautysalon Cadeau geen Producten en/of Diensten meer aanschaffen.

3. Een Beautysalon Cadeau is nooit inwisselbaar voor chartaal geld. Onverminderd hetgeen is bepaald in lid 4 en lid 5 van dit artikel, kan de Houder het Saldo enkel inwisselen voor giraal geld door de Beautysalon Cadeau in combinatie met het Betalingsbewijs overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden aangetekend op te sturen naar BEAUTYSALON CADEAU onder vermelding van de Houders volledige NAW gegevens, het e-mailadres, het mobiele telefoonnummer en de rekeningdetails van de bankrekening waarop het Saldo moet worden gestort. Onvolledige verzoeken tot terugbetaling worden niet beantwoord of in behandeling genomen.

4. Indien het inwisselen van het Saldo voor giraal geld overeenkomstig lid 3 van dit artikel plaatsvindt gedurende de Looptijd, brengt BEAUTYSALON CADEAU EUR 10,00 aan administratiekosten in rekening voor het inwisselen van het Saldo voor giraal geld. Deze administratiekosten worden verrekend met het door BEAUTYSALON CADEAU terug te betalen Saldo.

5. Indien meer dan 1 (één) jaar is verstreken na het einde van de Looptijd, vervalt de aanspraak van de Houder op het Saldo en komt het Saldo aan BEAUTYSALON CADEAU toe. De Houder heeft in een dergelijk geval geen enkele aanspraak meer op het Saldo.

Artikel 5: verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en beschadiging

1. BEAUTYSALON CADEAU is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van de Beautysalon Cadeau. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van de Beautysalon Cadeau van de Houder, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering aan de oorspronkelijk Houder van het Tegoed en/of Saldo plaats. De Houder dient verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van de Beautysalon Cadeau en de bijbehorende codes zo spoedig mogelijk en voor zover mogelijk aan BEAUTYSALON CADEAU te melden, opdat BEAUTYSALON CADEAU met de redelijkerwijs mogelijke inspanningen kan pogen om de schade voor de Houder te voorkomen of te beperken.

2. Indien een Houder misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met de Beautysalon Cadeau, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van de Beautysalon Cadeau door falsificatie zal BEAUTYSALON CADEAU de Houder terstond het gebruik van de Beautysalon Cadeau ontzeggen. BEAUTYSALON CADEAU zal hiervan direct aangifte doen bij de justitiële autoriteiten en verder volledig gerechtigd zijn haar volledige schade op de Houder te verhalen.

Artikel 6: rechten en verplichtingen BEAUTYSALON CADEAU

1. BEAUTYSALON CADEAU heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst intra concern over te dragen aan een andere vennootschap, waarbij de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

2. BEAUTYSALON CADEAU heeft het recht, uitgezonderd het vervallen Saldo, edoch nimmer de verplichting, uitgezonderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel en lid 3 van artikel 4 van deze voorwaarden, op elk gewenst moment het Saldo op de Beautysalon Cadeau terug te voldoen aan de Houder.

3. BEAUTYSALON CADEAU behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Beautysalon Cadeau uit te sluiten van gebruik in combinaties met acties van de Deelnemers en Wederverkopers.

4. BEAUTYSALON CADEAU is gerechtigd – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van de Beautysaloncadeau op elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen. Voor zover BEAUTYSALON CADEAU de Beautysalon Cadeau buiten dienst stelt, zal zij het niet vervallen Saldo op de Beautysalon Cadeau binnen een redelijke termijn aan de Houder restitueren.

Artikel 7: aansprakelijkheid BEAUTYSALON CADEAU

1. BEAUTYSALON CADEAU is geen partij bij de koopovereenkomst tussen de Houder en Deelnemer bij de aanschaf van Producten. BEAUTYSALON CADEAU is niet verantwoordelijk voor de aankopen van Producten of Diensten die door de Houder met de Beautysalon Cadeau bij Deelnemers worden gedaan. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende Deelnemer.

2. waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of overige (directe- of indirecte) schade, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door grove schuld of opzet van BEAUTYSALON CADEAU. In aanvulling op het voorgaande is BEAUTYSALON CADEAU onder geen beding aansprakelijk te stellen voor zover de Houder het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet naleeft dan wel de instructies, die BEAUTYSALON CADEAU aan de Houder ter hand stelt, niet naleeft.

4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid en voor zover op grond van dwingendrechtelijke voorschriften BEAUTYSALON CADEAU op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, zal de aansprakelijkheid niet verder reiken per gebeurtenis uit welke hoofde dan ook (waarbij een samenhangende gebeurtenis als één gebeurtenis geldt), dan het bedrag van het hoogste Saldo op de Beautysalon Cadeau, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit en in ieder geval nooit meer dan de hiertoe door BEAUTYSALON CADEAU afgesloten verzekering uitkering aan BEAUTYSALON CADEAU doet.

5. BEAUTYSALON CADEAU is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acceptatie van de Beautysalon Cadeau door de Deelnemer. Voor zover de Deelnemer de Beautysalon Cadeau weigert te accepteren, kan de Houder hiertoe niettemin een klacht indienen bij BEAUTYSALON CADEAU overeenkomstig artikel 10 van deze voorwaarden.

6. BEAUTYSALON CADEAU is voorts onder geen beding aansprakelijk te stellen indien zij – op grond van overmacht – niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet beperkt tot – verstaan:
• internationale conflicten;
• gewelddadige of gewapende acties;
• maatregelen van enige binnen-, buitenlandse of internationale overheid; boycotacties; en/of arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

Artikel 8: Wet Koop op Afstand

Voor zover de Houder de Beautysalon Cadeau aanschaft via de webshop van BEAUTYSALON CADEAU geldt dat de Wet Koop op Afstand integraal van toepassing is. In overeenstemming met de Wet Koop op Afstand kan de Houder de aangeschafte Beautysalon Cadeau binnen 7 werkdagen na ontvangst zonder opgave van reden retourneren aan BEAUTYSALON CADEAU, waarbij het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen aan de Houder zal worden gecrediteerd en wel onder de voorwaarden dat:

a. De Houder hierover contact met BEAUTYSALON CADEAU opneemt. Zonder voorafgaand contact kan BEAUTYSALON CADEAU de retourzending niet in ontvangst nemen; b. De aan de Houder geleverde Beautysalon Cadeau en eventuele verpakking onbeschadigd en ongebruikt is en nog verkoopbaar is.

Retourzending dient door de Houder in een gesloten voldoende gefrankeerde enveloppe, vergezeld van de volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiele nummer & bankrekeningnummer overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden aan BEAUTYSALON CADEAU worden toegestuurd.

Artikel 9: correspondentie met BEAUTYSALON CADEAU

Alle berichten, mededelingen, verzoeken en verzendingen van de Houder aan BEAUTYSALON CADEAU uit hoofde van deze voorwaarden moeten schriftelijk worden verzonden aan info@beautysaloncadeau.nl.

Artikel 10: klachten

Houders met klachten met betrekking tot de Beautysalon Cadeau worden verwezen naar de klantenservice van BEAUTYSALON CADEAU. Het e-mailadres en/of telefoonnummer van de klantenservice staat vermeld op de website van Beautysalon Cadeau: www.beautysaloncadeau.nl.

Artikel 11: toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

3. Uitsluitend de rechter in het Arrondissement Rotterdam is in eerste aanleg bevoegd van geschillen tussen BEAUTYSALON CADEAU en de Houder kennis te nemen.

Strik Beautysalon Cadeau   Beautysalon Cadeau - de mooiste cadeaubon van Nederland